Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Velper Gezamenlijke Koren in 2015 en van het Velps Middagkoor in 2016.

In het jaar dat het Velps Middagkoor haar 25-jarig jubileum vierde op 11 oktober 2015 ging er een bijzondere Algemene Ledenvergadering op 26 april aan vooraf.

Het toenmalige bestuur gaf aan af te treden. De reden was dat Vrouwen Vocaal geen dirigent meer had en de aanwas van nieuwe leden stokte. Zij wilden de rest van het jaar  benutten om te onderzoeken of Vrouwen Vocaal nog een doorstart zou kunnen maken en anders zichzelf opheffen. Met deze mededeling werd aan de leden van het Velps Middagkoor gevraagd of zij het bestuur wilden overnemen. De commissieleden van het koor hebben hier allen positief op geantwoord, zodat voor het Velps Middagkoor niets in de weg stond om door te gaan. De “paraplunaam” Velper Gezamenlijke Koren zou dan na 1 januari 2016 verdwijnen als Vrouwen Vocaal definitief zou stoppen.

Inmiddels weten wij dat bovenstaand scenario een feit is geworden en dat ook de website van Vrouwen Vocaal niet meer bestaat.

Vanaf 1 januari 2016 is het nieuwe bestuur aan het werk gegaan en heeft notariskantoor Dirkzwager ingeschakeld om onze Statuten en het Huishoudelijk Reglement te moderniseren en aan te passen en de benoemingen van de nieuwe bestuursleden via een officiële akte te bekrachtigen, evenals de koornaam. Allereerst was het noodzakelijk om de koorleden van het Velps Middagkoor hierover te horen  en hun toestemming te verkrijgen voor het nieuwe bestuur en haar plannen. De Algemene ledenvergadering hierover heeft 22 maart 2016 plaatsgevonden en is door alle aanwezige leden goedgekeurd. De notaris heeft het officiële papier, dat tijdens deze vergadering is getekend door Tiny Frentrop, voorzitter en Marianne Wiggers, secretaris, akkoord bevonden en dit doorgegeven aan de Kamer van Koophandel, zodat wij nu helemaal een zelfstandig koor zijn.

Het bestuur is samen met Ton de Waal en de muziekcommissie volop bezig met de voorbereidingen voor ons concert op 11 december 2016.